Renhold i AdO arena | AdO arena

Renhold i AdO arena

AdO arena har åpent 360 dager i året og har 350 000 gjester årlig. Med så mye aktivitet og gjester kreves det høyt fokus på renhold.

Her får du litt informasjon om hvordan vi jobber med renhold og hvordan renseanlegget til bassenget fungerer. Vi ønsker alle at anlegget skal fremstå innbydende og «rent og pent».

Hvorfor gjør vi rent?

Estetikk/Se pent ut

Velvære/Trivsel/Trygghet

Vedlikehold av verdier

Hygiene

Helse

Renholdsrutiner AdO arena

Hovedvask og ned vask gjøres hver kveld etter stengetid, da spyles, vaskes og ryddes dusjer, badstuer, toaletter, garderober og svømmehallen etter egen plan. Dermed blir alle rom klargjort for nye gjester neste dag.

I åpningstiden har vi jevnlig rotering av ansatte som gjør diverse renholdsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver. Med mye gjester og aktivitet kan denne delen noen ganger bli utfordrende og også vanskelig å utføre slik vi ønsker da den viktigste oppgaven er å ivareta sikkerheten.

Det utføres ekstra hovedrengjøring 2 hver mnd. på garderober, dusjer og områder vi ser trenger en ekstra vask.

Vi tar egne bakterieprøver for internkontroll.

Se våre renholds instrukser og opplæringsvideoer på

Renholdsvideoer

Riktig opplæring sammen med gode rutiner og dyktige ansatte gir et godt renhold.

Hjelp oss å holde anlegget rent.

Hilsen alle oss på AdO arena

Ansatte gjør vedlikehold

AdO arena renseanlegget, vannbehandling

AdO arena har med sine 5 basseng over 7 millioner liter vann kontinuerlig i sirkulasjon. Til dette trengs det et stort renseanlegg.

Vi vil kort steg for steg forklare deg hvordan denne renseprosessen foregår her i AdO arena.

I svømmebasseng blir de fleste forurensninger tilført fra de badende og omgivelsene rundt bassenget. De fleste av disse forurensninger er lettere enn vann, og vil den første tiden etter de er tilført vannet befinne seg i overflatevannet. Det er derfor viktig at overflatevannet kontinuerlig føres til bassengets renseanlegg.

Det er i hovedsak to typer forurensning vi kvitter oss med. Partikler og klorforbindelser. Felles for vannrensingen er at vannet går gjennom flere filtre og rensesystemer - noe vann byttes også ut med rent, nytt vann.

Vi kvitter oss med partikler i filtre, og klorforbindelser fjernes med en kjemisk reaksjon, UV-bestråling og/eller absorpsjon i ladet filtermasse.

Filter

Rensingen av badevannet foregår i flere steg.

Det første filteret er overløpsrennene eller rister som er rundt bassenget.

Vannet føres fra overløpsrennene til en utjevningstank hvor vannet suges inn i et forfilter. Forfiltre er en grovfiltrering som hindrer større partikler å komme inn i pumpene.

Fra pumpene føres vannet så bort til mange sandfiltre. (bilder under) Vi har 15 stk. fordelt på 5 basseng.

Sandfiltre.jpg

I forkant av sandfiltrene tilsettes flock/fellings middel som har som oppgave å binde partikler før de kommer til sandfiltrene.

Sandfiltrene blir ukentlig returspylt for å fjerne uønskede partikler.

1 gang i året skifter vi ut toppsanden med ny sand og vi gjør en «utkoking» av filtrene med lut /kaustikk soda. Dette gjør at vi kan beholde sanden i filtrene gjennom mange år.

UV-bestråling

Etter at vannet har passert sandfilteranlegget vil det føres gjennom et UV-bestrålingskammer som desinfiserer vannet og som spalter klorforbindelser (også kalt bundet klor eller kloraminer).

Bestråling av bassengvann med ultrafiolett lys har bakteriedrepende effekt og er effektivt for reduksjon av bundet klor i svømmebasseng.

UV-bestråling.jpg

Kjemikalier

Videre tilføres det kjemikalier til vannet for desinfisering (klor) og pH-stabilisering (svovelsyre)

Klor produserer vi selv her med egne klormaskiner (salttabletter / elektrolyse)

Vi tilsetter svovelsyre for pH stabilisering, nettvannet vi får inn til AdO har en PH på rundt 7,70 % dermed tilsetter vi svovelsyre slik at pH faller til 7,20-7,40.

Kjemikalier.jpg

Kull filtre

Vi har også på AdO arena et filteranlegg med aktivisert kull for å redusere mengde klorforbindelser i vannet. Aktivt kull opptar oppløste organiske stoffer som blir tilført vannet fra de badende, samt klor og klorforbindelser. En delstrøm tar vannet innom kullfilter under sirkulasjonen.

Kullfiltre.jpg

Ferdig renset vann

Det rensede vannet føres så tilbake til bassenget gjennom innløpsdyser i bunn. Disse er hensiktsmessig plassert rundt i bassenget for å oppnå god sirkulasjon. Dette er viktig for at det ikke skal oppstå «dødsoner» i bassenget hvor stillestående vann ikke blir med i renseprosessen.

Når vannet har strømmet gjennom filtre og desinfisering, vil vannet være klart, rent og innbydende for dere badende.

Vannutskiftning

Vi tapper ikke ut bassengene om ikke det er nødvendig, men vi skifter ut bassengvann kontinuerlig mens vi har badegjester. Dette er det regler på i Norge.

Dette vannet blir gjenvunnet med at vi samler det i en stor spyletank som igjen blir brukt til å returspyle/rense sandfiltrene.

Oppvarming av bassengene foregår med hjelp av fjernvarme og varmeveksler.

Bunnsuger – rensing av bassengbunn

Hver kveld/natt benytter vi også en bunnsuger i bassengene som rengjør bassengbunnen for bunnavfall.

Bunnsuger.jpg

Prøvetaking – analyser av vannkvalitet.

3 ganger daglig taes manuelle vannprøve av alle basseng.

Vi måler klor, fri klor, bundet klor, pH og Redox.

2 hver mnd. leveres det inn vannprøver til Bergen Vann og Vannlaboratoriet for analyse og bakterietaking av kimtall, turbiditet og Pseud.aerugiona.

Helsevernetaten har tilsyn /kontroll på at vi følger forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v.

På Legionella har vi kontinuerlig kjemisk rens av alt vann som kommer inn på AdO arena.

Vannprøver.jpg

Bassenger, temperatur og volum

50 m

50x25 meter,

3 meter dybde.

Bassenget kan deles i 2 og ¼ av bunnen kan heves i forskjellige høyder.

Temperatur 28 grader

3825 m3 vann totalt

ca. 6 timers sirkulasjonstid.

Stup

20x25 meter

5 meters dybde

Temperatur 30,5 grader

2500 m3 vann totalt

Ca. 9 timers sirkulasjonstid

Opplæringsbasseng

16,7x12,5 meter

Heve og senkebunn som kan ha forskjellige høyder fra 1,80 m – 80 cm.

Temperatur 33,5 grader

300 m3 vann totalt

Ca. 1 time sirkulasjonstid

Barnebasseng

12x6,5 meter

Skråner fra 0 cm til 90 cm.

Temperatur 31-32 grader

40 m3 vann totalt

30 minutters sirkulasjonstid

Varmekulp

2,8x2,3 meter

1 meter dybde

Temperatur 36-37 grader

10 m3 vann totalt

6 minutters sirkulasjonstid

AdO arena akkurat nå

Vis alle